آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

الکتریسیته

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ احساس الكتريستة اندك در اندامها به هنگام خواب ، علامت تغييراتي در زندگي است كه پيشرفتي به دنبال ندارد . اما اگر در خواب احساس كنيد كه برق شما را به شدت تكان مي دهد ، نشانة آن است كه با خطري جدي روبرو خواهيد شد .

2ـ ديدن سيم حاوي الكتريسته در خواب ، علامت آن است كه دشمنان نقشه هايي كه بر عليه شما كشيده بودند و شما را نگران ساخته بودند ، بر هم خواهند زد .

3ـ اگر خواب ببينيد مثل پيغامي از سيم هاي الكتريسته عبور مي كنيد ، علامت آن است كه به  نقشه هاي دشمنان خود دست مي يابيد و به اين وسيله بر آنان غلبه مي يابيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)