آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

برادر زاده

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن برادر زادة خود در خواب ، نشانة آن است كه بزودي در آمد كافي به دست خواهيد آورد . اما اگر برادرزادة خود را در خواب غمگين و مأيوس ببينيد ، نشانة آن است كه با عدم آسايش و نوميدي دست به گريبان خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)