آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

ماهی خواره

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن ماهي خواره، دليل زن بود. اگر ديد ماهي خواره داشت، دليل كه زني بخواهد. اگر ديد ماهي خواره از دست او بپريد، دلي كه زن را طلاق دهد. جابرمغربي گويدك ديدن ماهي خواره، دليل غم و اندوه است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)