آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

برج مراقبت

 

ليلا برايت مى‏گويد:

مشاهده‏ى برج مراقبت در خواب، بيانگر بروز مشكلات است. مشاهده‏ى برج فرستنده در خواب، نشانه‏ى آشنايى با افراد جديد است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر در خواب از برج ديده باني بالا برويد ، نشانة آن است كه تمايل داريد به تحقيقات نظري و بررسي فرضيه ها بپردازيد و بررسي واقعيات زندگي را به ديگران واگذار كنيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)