آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پدر خوانده

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1. اگر در خواب پدرخوانده‏ى خود را غمگين و ناراحت ديديد، بيانگر آن است كه دچار مشكلاتى مى‏شويد اما اگر او را شاد و خوشحال ديديد، يعنى روزهاى خوشى پيش رو خواهيد داشت.

2. ديدن پدر خوانده خود در خواب ، نشانة اختلاف و مشاجره با دوستان و نزديكان است . اما اگر پدر خوانده خود را در خواب شاد و سرحال ببينيد ، نشانة روابط مطلوب خانوادگي است .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه پدرخوانده هستيد، به اين معنا است كه به مقام‏هاى بالايى دست پيدا خواهيد كرد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)