آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پدر روحانی

 

هانس كورت مى‏گويد:

مشاهده‏ى پدر روحانى در خواب، بيانگر تغيير و تحولات نامطلوب در زندگى است. شنيدن صداى موعظه‏ى پدر روحانى در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است كه فردى قصد فريب شما را دارد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر در خواب پدر روحاني را ببينيد ، نشانة آن است كه به سفرهايي نامساعد خواهيد رفت و در زندگي شما دگرگونيهاي ناراحت كننده اي روي خواهد داد .

2ـ اگر در خواب صداي موعظة پدر روحاني را بشنويد ، نشانة آن است كه فرد مكاري شما را از راه راست منحرف مي كند .

3ـ اگر خواب ببينيد خودتان كشيش هستيد ، نشانة آن است كه حقوق ديگران را به نفع خودتان پامال مي كنيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)