آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کاسه توالت

 

مولف گويد:

کاسه توالت مي تواند به اندوخته هاي مالي خواب بين مربوط باشد

اگر کاسه توالت پر شده بود از نجاسات اندوختهاي مالي خواب بين زياد مي باشد

اگرمستراح کاسه توالت نداشت ويا خراب بود يعني شخص خواب بين نمي داند چگونه دارائيهايش را نگهداري کند.وآنها را خرج مي کند

اگر کاسه توالت تميز وپاکيزه بود شخص اندوختهاي مالي ندارد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)