آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تکمیل کردن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد كاري نيمه تمام را تكميل مي كنيد ، نشانة آن است كه بزودي در زندگي به موفقيتي دست خواهيد يافت و از آن پس به هر شكل و در هر كجا كه دوست داشته باشيد مي توانيد زندگي كنيد .

2ـ اگر دختري خواب ببيند دوختن لباسي را به پايان رسانده است ، علامت آن است كه بزودي همسر آيندة خود را انتخاب خواهد كرد .

3ـ اگر خواب ببينيد سفري را به پايان رسانده ايد ، دلالت بر آن دارد كه مي توانيد هر گاه بخواهيد به سفر برويد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)