آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تیر اندازی

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

شنيدن صداي تيراندازي در خواب ، نشانة آن است كه به علت خودخواهي بيش از اندازه همسرتان از شما بيزار مي شود .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب به كسى تيراندازى مى‏كنيد، نشانه‏ى آن است كه دچار گرفتارى و دردسر خواهيد شد. اگر خواب ببينيد كه مورد اصابت تيرى قرار مى‏گيريد، نشانه آن است كه در كارتان با شكست مواجه مى‏شود. اگر ببينيد كه شما را تيرباران مى‏كنند، يعنى در شغلتان پيشرفت مى‏كنيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)