آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تیر و کمان

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ خواب تيرو كمان ، نشانة آن است كه از عدم توانايي ديگران براي انجام نقشه هايتان سود خواهيد برد .

2ـ خواب رها كردن تير از كمان ، علامت پايان نوميدي و موفقيت در كار و زندگي است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)