آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ح >

حشرات موذی

 

ديدن حشرات موذي هنگام خزيدن در خواب ، علامت آن است كه خود را از شر بيماري و دردسرهاي فراوان زندگي خلاص خواهيد كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)