آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف چ >

چتر آفتابی

 

1ـ ديدن چترآفتابي در خواب ، نشانة كسب لذتهاي نامشروع است .

2ـ اگر دختري چتر آفتابي به خواب ببيند ، علامت آن است كه به سرگرميهايي پرچ و بيهوده خود را مشغول مي كند .

3ـ اگر خواب ببينيد دختران جوان چتر آفتابي به دست دارند ، نشانة آن است كه به سعادت و شوقي وافر خواهيد رسيد .

4ـ ديدن چتر آفتابي شكسته در خواب ، نشانة بيماري و مرگ است .

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)