آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خواهر زاده

 

اگر زني خواب خواهر زاده خود را ببيند ، نشانة آن است كه در آيندة نزديك امتحانات غير منتظره اي از او خواهد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)