آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دزد دریایی

 

مولف گويد:

ديدن دزدان دريائي که به کشتي شما حمله مي کنند وطلاها و جواهرات شما را مي دزدند و شما را مي کشند . اگر چه در بيداري وحشتناک به نظر برسد ولي در خواب به اين معني است .کساني شما را از بيم وحراس نجات مي دهند و غم واندوهتان را از شما دور مي کنند . و به شما بقا و طول عمر مي بخشند

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)