آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کتاب فروشی

 

ديدن كتابفروشي در خواب ، نشانة آن است كه در كنار كارهاي ديگر به ادبيات علاقمند مي شويد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)