آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مواد غذائی

 

ديدن مواد غذايي در خواب ، علامت آن است كه امور جزيي و دست گير باكارهاي مهم شما ادغام خواهد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)