آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مورچه خوار

 

1ـ ديدن مورچه خوار در خواب ، نشانة آن است كه خواهيد كوشيد دوست خود را در فضايي شادمان نگاهداريد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)