آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

میوه فروشی

 

ديدن ميوه فروشي در خواب ، علامت آن است كه براي جبران زيان سخت كار مي كنيد ، و دست به معاملات ناموفقي مي زنيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)