آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ > آبها >

آب گل آلود

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

آب گل آلود :ضرر

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگير که زحمت و گرفتاري بوجود مي آورند و آرامش را از انسان ميگيرند. موج ستمي است که برشما وارد مي آيد همراه با غصه و نگراني ولي چنانچه موجي برخاست و شما را ازجاي کند و به ساحل يا پاياب افکند پس از چندي تحمل ناراحتي به نجات و آسودگي مي رسيد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1- ديدن آب گل آلود در خواب ، علامت آن است كه لذت بردن از زندگي جاي خود را به نوميد شدن از زندگي خواهد داد .

2-  اگر خواب ببينيد در آبي گل آلود افتاده ايد ، نشانة آن است كه از نتايج اشتباهات خود رنج خواهيد برد.

3-  نوشيدن آب گل آلود در خواب ، نشانة ابتلا به بيماري است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)