آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

روغن بادام

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

روغن بادام وپسته میراث به وی رسد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)