آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ > آبها >

آب ایستاده

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن آب ایستاده روشن به وی میراث رسد

 

جابر مغربي گويد:

آب ايستاده به تاويلش ضعيف تر از آب روان بود

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)