آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پرتاب کردن

 

اسماعيل بن اشعث گويد:

اگر بيند به طرفش سنگ پرت کرد بيم آن مي رود بيم آن مي رود به زنا وگناه متهم کنند

اگر بيند کسي شکريا بادام يا قند به طرفش پرت کرد چنانچه آن شخص سرشناس باشد به خواب بين چيزي عطا مي کند

واگربيند ناشناس شکريا بادام يا قند پرت کرد جايزه وعطائي نصيب او مي شود

اگر بيند خوردني به سوي چهار پايانپرت کرد تعبير آنست که مال خود را خرج جاهلان مي کند

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)