آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

موتورسیکلت

 

مولف گويد:

از خاصيتهاي موتور يکي عشق به سرعت و ديگري حوادث ناگوار پيشبيني نشده و همينطور نقض حقوق ديگران است

پس اگر کسي سوار بر موتور خودش را ببيند با حوادث پيش بيني نشده اي مواجه خواهد شد.

در ضمن رسيدن سريع به اهداف نيز مي تواند معني داشته باشد.

وهمينطور ايجاد مزاحمتهائي براي مردم.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)