آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الفتح

 

محمدبن سيرين گويد:

اگربيند که سوره فتح مي خواند دليل که بر دشمن ظفر يابد

 

ابراهيم كرماني گويد:

به غم وسختي گرفتار شود لکن از آن زود خلاصي يابد وبه مراد رسد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)