آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آینده نگری

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ديديد كه از آينده باخبر هستيد، بيانگر آن است كه در شغل و كار كنونى شما تغيير و تحولات وسيعى به وجود آمده و شما در اين راه رنج و درد بسيار زيادى را تحمل خواهيد كرد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)