آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بعد از ظهر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن بعدازظهرى بارانى در خواب، بيانگر آن است كه براى مدتى دچار نوميدى مى‏شويد ديدن خواب بعدازظهر براى زن‏ها، دلالت بر آشنايى با افراد جديد را دارد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)