آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پری دریایی

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد در آبهايي روشن چند پري دريايي تن خود را مي شويند ، نشانة آن است كه غرايز شهوت آلود ، شما را به راهي تاريك خواهد كشاند .

2ـ اگر خواب ببينيد پري دريايي از دريا بيرون آمده است ، علامت آن است كه به نوميدي شديد دچار خواهيد شد .

3ـ اگر دختري خواب ببيند پريان دريايي در آبها تن خود را مي شويند ، علامت آن است كه ديگران به او محبت و لطف زيادي خواهند كرد .

4ـ اگر دختري خواب ببيند مبدل به پري دريايي شده است ، نشانة آن است كه با جذابيت و زيبايي خود به ديگران فخر خواهد فروخت .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن پرى دريايى زيبا در خواب، بيانگر وقوع پيشامدهاى غيرمترقبه است. اگر در خواب چند پرى زشت را مشاهده كنيد، يعنى در انجام كارها دچار مشكل مى‏شويد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)