آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت شفتالو

 

به خواب ديدن، دليل كند بر مردي توانگر و حكيم كه نرم و آهسته باشد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)