آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بی ادب بودن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

بی ادب بودن : مورد تمسخر واقع خواهید شد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)