آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ح >

حلقه ازدواج

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

حلقه ازدواج : دوستی

گم کردن آن: دردسر و ناراحتی ، رنجش

هدیه گرفتن : خوشبختی خانوادگی، وفاداری

 

1ـ اگر خواب ببينيد حلقه اي به انگشت داريد ، نشانة آن است كه كارهايي جديد انجام مي دهيد و در به ثمر رساندن آنها توفيق مي يابيد .

2ـ ديدن حلقة شكسته در خواب ، علامت روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است . اگر افراد متأهل چنين خوابي ببينيد ، نشانة آن است كه از همسر خود جدا خواهند شد .

3ـ اگر دختري خواب ببيند از كسي حلقه اي مي گيرد ، نشانة آن است كه نگراني و ترديدي كه نسبت به نامزدش دارد متوقف خواهد شد .

4ـ اگر در انگشت ديگران حلقه اي ببينيد ، نشانة آن است كه بر خوشبختي شما افزوده خواهد شد و تعدادي دوست تازه خواهيد يافت .

1ـ اگر دختري خواب ببيند حلقة ازدواجش پر زرق و برق و درخشان است ، علامت آن است كه شوهر آيندة او مردي وفادار و مهربان خواهد بود .

2ـ اگر خواب ببينيد حلقة ازدواج خود را جايي گم كرده ايد ، علامت آن است كه اندوه فراواني به زندگي شما راه خواهد يافت .

3ـ اگر در خواب حلقة ازدواج را در انگشت يكي از دوستان يا آشنايان خود ببينيد ، علامت آن است كه اصول اخلاقي را زير پا مي گذارند و به تفريحات نامشروع مي پردازيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)