آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت اقاقیا

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

درخت اقاقیا

دیدن : خوشبختی و برد

استشمام بوی آن : اختلاس ، یک اختلاس مادی اتفاق خواهد افتاد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)