آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کُشتی گرفتن

 

محمدبن سيرين گويد: اگر ديد كه با كسي كشتي گرفت و او بينداخت، دليل كه حالش نيكو شود. اگر هر دو قائم بودند، دليل كه بر او گزندي رسانند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)