آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آگهی درگذشت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد مشغول نوشتن آگهي فوت هستيد ، نشانة آن است كه وظايف دشواري بر شانة شما گذاشته خواهدشد.

2ـ اگر خواب ببينيد مشغول خواندن آگهي درگذشت كسي هستيد ، علامت آن است كه بزودي از شنيدن خبري پريشان خواهيد شد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)