آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

ابزار جراحی

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن وسايل و ابزار در خواب ، نشانة آن است كه از مسئوليتي و بي اعتنايي دوستي نسبت به خود رنج خواهيد برد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)