آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

احضار ارواح

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد در مراسم احضار ارواح شركت كرده ايد ، نشانة آن است كه آشنايي و دوستي با افراد بيگانه ، بر زندگي شما تأثير منفي خواهد گذاشت.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)