آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اذیت و آزار

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد مورد آزار كسي قرار گرفته ايد ، نشانة آن است كه دشمنان بر عليه شما به گفتگو نشسته اند.

2ـ اگر در خواب تجربة آزار دهنده اي را تحمل كنيد ، نشانة آن است كه مي خواهيد در روز بعد ، كارهايتان را با سرعت بسشتر به پيش ببريد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)