آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پارچهء مخمل

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن پارچة مخمل در خواب ، نشانة آن است كه اقدامات شما با موفقيت به پيش خواهد رفت .

2- اگر خواب ببينيد لباسی از مخمل بر تن کرده ايد نشانه آن است که در زندگی امتيازی مهم بدست خواهيد آورد .

3ـ ديدن پارچة مخمل كهنه و قديمي در خواب ، نشانة آن است كه با غرور فراوان سعادت و خوشبختي را از خود دور مي سازيد .

4ـ اگر دختري خواب ببيند لباسي از مخمل بر تن كرده است ، نشانة آن است كه افتخاراتي به او اعطاء خواهد شد ، از ميان چند خواستگار ثروتمند ناچار يكي را براي زندگي انتخاب خواهد كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)