آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پزشک قانونی

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد براي تعيين هويت كسي به پزشكي قانوني مي رويد ، علامت آن است كه خبر مرگ يكي از نزديكان شما را متحير خواهد ساخت .

2ـ ديدن اجساد در پزشكي قانوني ، نشانة آن است كه نوميدي و اندوه گريبان شما را خواهد گرفت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)