آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ح >

حمایل نظامی

 

1ـ اگر خواب ببينيد حمايل نظامي بر لباس خود داريد ، نشانة آن است كه با رفتارتان تنها توجه افراد سيكسر را به خود جلب كرد .

2ـ اگر خواب ببينيد براي دختري حمايل نظامي خريده ايد ، علامت آن است كه با صداقت و رفتار معقولانه خود ، شأن و مقامي به دست مي آوريد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)