آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف چ >

چاقو تیز کن

 

ديدن چاقوتيزكن درخواب ، علامت آن است كه براي به ثمر رساندن وظايف خود بايد بيشتر از حد معمول دقت كنيد . احتمالاً به سفري پر اضطراب خواهيد رفت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)