آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دستمال سفره

 

1ـ ديدن دستمال سفره در خواب ، علامت آن است كه در خوشگذرانيهاي دسته جمعي حضور فعالانه اي خواهيد داشت .

2ـ اگر زني در خواب دستمال سفره اي كثيف ببيند ، علامت آن است كه به كارهاي پست و حقارت آميز تن خواهيد داد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)