آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سوارکار اسب

 

1ـ ديدن سواركار حرفه اي در خواب ، علامت آن است كه از دريافت هديه اي غيرمنتظره قدرداني خواهيد كرد .

2ـ اگر دختري خواب ببيند با سواركار حرفه اي معاشرت مي كند ، علامت آن است كه با فردي از طبقة ديگر اجتماع ازدواج خواهد كرد .

3ـ اگر خواب ببينيد سواركاري از روي اسب مي افتد ، علامت آن است كه بيگانگان از شما درخواست كمك مي كنند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)