آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گوشی معاینه

 

ديدن گوشي معاينه در خواب ، نشانة آن است كه نقشه ها و اميدهاي شما نقش بر آب خواهد شد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)