آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ > آبها >

آب حمل کردن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

حمل آب : کمک در يک موقعيت بسيار دشوار

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)