آدرس  حکایات >

چندین حکایت

 

 موسي عطار دامادش حسين را که مرده بود در خواب ديد و با او معانقه کرد امام صادق عليه السلام تعبيرش کرد : به طول عمر و زيارت امام حسين عليه  السلام .. چون مرده در دار بقاست و چسبيدن به او نشانه بقاست و اگر کسي هادي نام يا مهدي  را بخواب ببيند تعبير شود به هدايت و اگر راشد نام را تعبير شود به رشد و سلامت.

 

امام رضا عليه السلام سپيدي در پيشاني علي ابن يقطين ديد  آنرا به ديانت تعبير فرمود.

 

متوکل عباسي علي عليه السلام را ميان آتشي افروخته خواب ديد و شاد شد زيرا که دشمن آن حضرت بود. ولي معبري با آنکه او نام آن حضرت را نگفته بود .گفت : آنکه تو خواب ديدي يا پيغمبر است يا وصي ، دليل آنکه خداي تعالي فرموده : بورک من في النار، النمل – 8 يعني : مبارک است آنکه در آتش است و گرد آن.

 

هر که خواب بيند آتشي افروخته براي روشني و خاموش شده يعني که خداوند يک جور هدايتي به او داده و او از آن باي جهان دوم و سوم بهره نبرده است و سرگردان مانده است.

 

طيار (از اصخاب امام صادق ع ) خواب ديد نيزهاي دارد که سر نيزه ندارد و 12 بند دارد، و امام صادق ع تعبير کرد که او دوازده دختر آورد و فرمود اگر سر نيزه داشتند پسر بودند.

 

پيغمبر اکرم ص زن سياهي را با موي سفيد و زوليده به خواب ديد و آنرا  به وبا تعبير کرد.

 

مردي به امام ششم عليه السلام گفت : در خواب ديدم سر منبر سخنراني مي کنم. فرمود : کارت چيست ؟ گفت گرمابه دارم، فرمود نزد سلطان از تو بد گويي مي کنند و ترا بدار مي زنند و چنان شد که فرمود. چون آن مرد اهل علم نبود و در خواب بر جاي بزرگان نشسته بود.

 

زني خواب ديد ستون خانه اش شکسته ، پيغمبر ص تعبير کرد شوهرش تندرست باز مي گردد و چنان شد. بار دوم هم همين خواب را ديد و آن حضرت همين تعبير فرمود . بار سوم پيغمبر حضور نداشت و ابو بکر تعبير کرد که شوهرش مرده است و چنان شد و پيغمبر به او فرمود مي توانستي بهتر تعبير کني .

 

همسر حنظله خواب ديد آسمان در باز کرد و شوهرش در آن افتاد و بهم آمد.و حنظله شهيد شد.

 

يکي خواب ديد دو قوچ بر فرج زنش شاخ به شاخ مي کوبند. و امام صادق عليه السلام فرمود که زن موي آنجا را با قيچي چيده است .

 

ام الفضل خواب ديد تکه اي از گوشت پيغمبر بريده شد و در دامنش افتاد ، بسيار ترسيد پيغمبر ص فرمود : فاطمه نوزادي آورد و در دامن تو بزرگ شود.و امام حسين عليه السلام بدنيا آمد.

 

ياسر خادم امام رضا ع خواب ديد : قفسي که 17 شيشه در آن بود افتاد و همه شيشه ها شکستند. امام رضا قفس را به دليل ميله ها به انسان و شيشه ها را به آسمان و 17 روز تعبير فرمود و فرمود : از خاندان من مردي شورش کند و 17 روز حکومت کند و آنگه کشته شود.

 

مردي به امير المومنين گفت : خواب ديدم نيم خشت به خشت سجده مي کرد و گاو از گوساله اش شير مي خورد. امام فرمود مرد نيک و دانايي خوار و اسير نادان شود و زني  از فروش دخترش روزي مي خورد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)