آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آدم حقه باز

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه با آدم حقه‏بازى هم سفر مى‏باشيد، معنى آن اين است كه شما مى‏ترسيد كه در راه از بقيه عقب‏تر باشيد. پس به راهتان ادامه دهيد، اما با كمى احتياط و مراقب باشيد نقشه‏هايتان را با دقت بيشترى عملى كنيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)