آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اسکی روی یخ

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه مشغول اسكى روى يخ هستيد، نشانه‏ى آن است كه براى پيشرفت در كارها از كمك ديگران استفاده مى‏كنيد و اگر ديگران را مشغول بازى ديديد، نشانه‏ى آن است كه شما بين دوستانتان تفرقه مى‏اندازيد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه در هنگام اسكى يخ مى‏شكند، نشانه‏ى آن است كه از حمايت دوستى ارزشمند برخوردار مى‏شويد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)