آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

امانت فروشی

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

مشاهده‏ى مغازه‏ى امانت فروشى در خواب، بيانگر آن است كه در كسب لذت‏هاى جسمانى زياده‏روى كرده و دچار بدنامى مى‏شويد. اگر در خواب مشاهده كنيد چيزى را در مغازه امانت فروشى گرو مى‏گذاريد، بيانگر دعواهاى خانوادگى است. اگر در خواب ببينيد كه كالايى را از گرو در مى‏آوريد، بدين معنا است كه فرصت‏هايى براى جبران اشتباهات به دست مى‏آوريد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)