آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

انبار آذوقع

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن انبار آذوقع در خواب، نشانه‏ى آن است كه خطرى شما را تهديد مى‏كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)