آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تزریق واکسن

 

ليلا برايت مى‏گويد:

تزريق واكسن، نشانه‏ى آن است كه از ستم ظالمان نسبت به افراد ضعيف ناراحت شده و سعى داريد تا از آنان حمايت كنيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)